پشتیبانی نمایش دهنده گان

کمینه مبلغ برای پس گرفتن چگونه؟

    1. Paypal - شروع از $20
    1. Wire – شروع از $200
    1. Wire e-check – شروع از $200
    1. Wire InterCash ( debit cards) - شروع از $20